By using this site, you agree to cookies being set.
Please see our cookie policy for more details on what cookies we use and how.

Close

Home

MSc Material Culture and Gàidhealtachd History

About the course

A ground-breaking, internationally acclaimed Masters degree, the MSc in Material Culture and Gàidhealtachd History offers you a unique opportunity to investigate Gaelic culture – entirely through the language of the people themselves.

The degree is divided into three parts: PG Certificate; PG Diploma; and the Research Dissertation.

You can take the course part-time: this permits you considerable flexibility in choosing modules for each semester, and in making progress through the course. Usually the MSc takes three years to complete.

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo?

Tha an MSc ann an Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd a’ toirt cothrom dhut eòlas farsaing agus domhainn a chur air na h-atharrachaidhean iongantach ann an saoghal nan Gàidheal thar nan linn suas chon an latha an-diugh, a’ tarraing air beairteas cultar dùthchasach, litreachas, beul-aithris, agus cànan nan daoine. Ionnsaichidh tu còmhla ri sgoilearan barraichte tro VLE air-loidhne agus tro cho-labhairtean fòn, agus nì thu rannsachadh ‘anns an raon’ cuideachd.

Ma tha eòlas agad air eachdraidh na sgìre agad mar-thà, no air dualchas nan Gàidheal air neo eachdraidh na Gàidhealtachd anns an fharsaingeachd, bheir an MSc cothrom dhut an t-eòlas sin a tharraing ri chèile agus a thoirt gu ìre ùir, le taic bho fheadhainn de na sgoilearan as fheàrr agus as comasaiche a th’ ann anns a’ chuspair ud.

Le bhith a’ coimhead air ar n-eachdraidh agus air ar dualchas tro chultar dùthchasach – na h-innealan a chleachd muinntir na Gàidhealtachd, na togalaichean a bh’ aca, an àrainneachd fhisigeach às an tug iad am bith-beò – ruigidh tu tuigse nas doimhne air eachdraidh na Gàidhealtachd anns na trì linntean a chaidh seachad, agus mu carson a tha an dùthaich mar a tha i an-diugh.

Tha deagh mheasgachadh beòthail de dh’oileanaich air a bhith againn bho thòisich an cùrsa, agus tha an rannsachadh a rinn iad air cur gu mòr ri sgoilearachd na Gàidhealtachd mar-thà. Gheibhear seann oileanaich bhon cheum an sàs ann an roinn an dualchais agus dualchas nàdair; ann an saoghal a’ chiùil agus na h-ealain; agus a’ toirt a-mach ceum PhD.

Dè dh’fheumas mi airson inntrigidh?

Bu chòir ceum le urram a bhith agad, aig ìre 2:2 no nas àirde ann an cuspair iomchaidh, leithid Gàidhlig, Ceiltis, Cruinn-Eòlais, Eachdraidh, air neo nan Saidheansan Sòisealta.

Bidh fàilte ro thagraichean aig nach eil na teisteanasan seo, ach  aig a bheil eòlas proifeiseanta ann an cuspairean iomchaidh. Mar a bhiodh dùil, tha comas conaltraidh anns a’ Ghàidhlig riatanach.