Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Seiseanan san t-Sabhail 2014 - Ceòl le Òigridh na Gàidhealtachd

Seo agaibh clàr de cheòl le òigridh na Gàidhealtachd agus nan eilean a dh‘èirich às a’ phròiseict ‘Seiseanan san t-Sabhail’ a tha a toirt ùine san stiùidio saor ‘s an asgaidh do dh’ òigridh a…

£7.00

Breabach - Urlar

Seo agaibh an ceathramh clàr bhon chòmhlan-ciùil Albannach, Breabach. ‘S e còmhlan lùthmhor, neartmhor a th’ annta a tha ainmeil airson a bhith a’ cluich dà sheata den phìob Ghàidhealaich! Bhuannaich iad an duais airson…

£12.95

Alasdair Fraser & Natalie Haas - Abundance

‘S e Abundance (2013) an clàr ùr aig an fhìdhlear Alasdair Fraser, agus a’ chluicheadair cello, Natalie Haas. ‘S e seo an ceathramh clàr aig an dithis còmhla agus leis a sin tha iad a’…

£11.99

Fergie Dòmhnallach - Yes is the Vote for Bonnie Scotland

Tha taghadh mòr againn mar nàisean air an 18mh dhen t-Sultain 2014 agus tha Fergie air òran ùr a chur ri chèile air thoiseach air a' bhòt airson neo-eisimeileachd na h-Alba. 'S e cuimhneachan sònraichte…

£4.00

Clàr James Duncan MacKenzie

Seo a’ chiad chlàr bhon neach-ciùil James Duncan MacKenzie. Chaidh an clàr seo a chur air bhog aig Feis HebCelt am-bliadhna.  ‘S e sàr-phìobaire à Eilean Leòdhais a th’ ann an James a cheumnaich bho Chonservatoire…

£11.99

Mànran - The Test

Chaidh an còmhlan-ciùil Mànran a stèidheachadh ann an 2010 le sia caraidean òga bho air feadh Alba. Tha blas sònraichte aca fhèin is iad a cluich an dà chuid òrain Gàidhlig is Beurla leis a’…

£11.95

Cruinn - Brian Ó hEadhra, Fiona NicCoinnich, Seumas Greumach & Rachel Walker

’S e seo clàr ùr de dh’òrain Ghàidhlig air an gabhail le Brian Ó hEadhra, Fiona NicCoinnich, Seumas Greumach is Rachel Walker. Tha iad uile nan seinneadairean Gàidhlig cliùiteach agus thòisich iad a’ seinn còmhla…

£11.99

Fonn Ratharsair

Air an CD seo tha taghadh de 10 fuinn is òrain le iomadh ceòladair is seinneadair cliùiteach leithid Blàr Dùghlas, Brian Ó hEadhra agus Gabe McVarish. Fhuair na ceòladairean coimisean airson ceòl ùr a sgrìobhadh…

£11.99

Barrule

Chaidh an CD seo a sgaoileadh ann an 2012 le Barrule, còmhlan-ciùil òg às Eilean Mhanainn a tha ag amas air ceòl Manannach a thoirt do dh’aire dhaoine air feadh an t-saoghail.  ’S e an…

£10.00

Alasdair MacIlleBhàin - Las

’S e seo ciad chlàr a’ Mhullaich òig, Alasdair MacIlleBhàin. Chaidh a sgaoileadh san t-Samhain 2012 is daoine air fadachd a ghabhail ris son ùine fhada. Choisinn Alasdair cliù dha fhèin an dèidh dha Bonn…

£11.99

Màiri Mhoireasdan & Alasdair Roberts - Urstan

'S e seo clàr taitneach ùr, co-obrachadh eadar Màiri Mhoireasdan à Leòdhas agus Alasdair Roberts, seinneadair Beurla Ghallda aithnichte. Thàinig iad còmhla fo sgèith “Ceòl is Craic” ann an Glaschu agus air a' chlàr seo…

£11.99

Fergie Dòmhnallach - "As Highland As It Gets"

’S e seo an clàr ùr aig Fergie Dòmhnallach, cluicheadair-bogsa cho ainmeil ’s a tha as a’ Ghàidhealtachd agus fear a tha air brosnachadh a thoirt do dh’iomadh ceòladair òg an latha an-diugh. Air an…

£10.00

Aon - Stiùidio Ostaig

Chaidh an CD seo a chlàradh ann an Stiùdio Ostaig, stiùdio ùr a chaidh a thogail aig Sabhal Mòr Ostaig o chionn goirid. Air a’ chlàr cluinnear measgachadh de luchd-teagaisg, oileanaich a tha air a’…

£6.49

Na Caimbeulaich - Fonn

Chaidh an CD seo a dhèanamh leis na Caimbeulaich à Grìob anns an Eilean Sgitheanach. ’S iad Ceana Chaimbeul, Seumas Caimbeul, Magaidh Dhòmhnallach, Màiri Anna NicUalraig agus Wilma NicUalraig. Tha a h-uile duine aca air…

£13.99

Christine Primrose - 'S Tu Nam Chuimhne

’S e seo an dàrna clàr le Christine Primrose a rinn i ann an 1987. Tha i a’ toirt seachad taghadh de chuid de na h-òrain as fheàrr leatha le guth àraid, binn. Bidh seinn…

£10.99

Sketch - Shedlife

’S e seo a’ chiad chlàr aig Sketch, còmhlan-ciùil òg beòthail às Alba le guth binn Maeve NicFhionghain. Chaidh an CD a chur air bhog tràth as t-Samhradh 2012 agus tha an còmhlan air a…

£10.99

Ceòlmhor Ostaig

Chaidh Ceòlmhor Ostaig a chlàradh mus robh cursa-ciùil aig a' cholaiste ach cha robh gainnead tàlaint ann a dh'aindeoin sin. Am measg nan ceòladairean tha grunn ainmean rin lorg a tha a-nis gu math ainmeil,…

£5.00

Christine Primrose - Gun Sireadh, Gun Iarraidh

Air an CD seo tha Christine Primrose a bhuineas do dh'€™Eilean Leòdhas a' gabhail measgachadh de dh'€™òrain, cuid dhiubh gu math ainmeil (leithid "A Mhairead Ғg" agus "Òganaich an Òr-Fhuilt Bhuidhe") agus cuid dhiubh nan…

£10.99