Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

 

Neach-Fàilteachaidh

Làn-ùine / £18k sa bhliadhna
 

Tha beàrn againn an-dràsta airson Neach-Fàilteachaidh. Feumar eòlas san roinn obrach seo, a thuilleadh air deagh sgilean conaltraidh, siostaman rianachd, agus comas prògraman coimpiutaireachd mar Word is Excel a chleachdadh. Bhiodh tu fileanta sa Ghàidhlig gach cuid labhairt, leughadh agus sgrìobhadh agus comasach air Gàidhlig a bhrosnachadh san sgioba. Gheibhear trèanadh slàn.

Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Iarrtasan ri bhith a-staigh ro Dihaoine 17/07/2017

 

 Tuairsgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Obraiche Curam-chloinne (Lan-ùine & pàirt-ùine)

Tha Fàs Mòr a'sireadh Obraichean Curam-cloinne  lan-ùine no pàirt-ùine airson obair aig an ionad curaim-chloinne Ghaidhlig againn ann an Sleite. Bidh sibh ag obair mar phàirt de sgioba airson àite is àrainneachd shabhailte agus bheothail a chruthachadh dhan chloinn.

Bidh sibh fileanta sa Ghaidhlig agus doigh mhath agaibh le clann. Bhiodh teisteanas ann an cùram-chloinne na bhuannachd, ach mura h-eil seo agaibh feumaidh sibh a bhith deònach trèanadh freagarrach a ghabhail os làimh.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus foirm-iarrtais cuiribh fios gu sm00fasmor@uhi.ac.uk / 01471 888366

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!