Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Prionnsapal Sabhal Mòr Ostaig

Tha Bòrd Stiùiridh Shabhal Mòr Ostaig a’ sireadh Prionnsapail mhisneachail agus lèirsinneach a ghabhas àite an Oll. Boyd Robasdain, a bhios a’ leigeil dheth a dhreuchd as t-Earrach. Mar Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig, tha iomadh taobh air a’ Cholaiste, le prìomhachas air foghlam agus rannsachadh aig ìre àrd agus air leasachadh cultarail. 'S ann tro mheadhan na Gàidhlig a tha teagasg agus rianachd aig a' Cholaiste. Tha a’ Cholaiste na com-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean.

'S e neach mac-meanmnach le lèirsinn agus le sgilean airson sgioba a bhrosnachadh agus a’ Cholaiste fhèin a leasachadh a tha a dhìth oirnn. Leis a sin, chuireamaid fàilte air tagradh bho neach sam bith leis na tàlantan sin, às bith dè an dreuchd anns a bheil an neach an-dràsta.

Gheibh sibh am barrachd fios anns a' phasgan fiosrachaidh gu h-ìosal no cuiribh fios gu Nicola NicThòmais, Stiùiriche Corporra, air 01471 888 301 no nnt.smo@uhi.ac.uk

Bidh an dreuchd seo làn-ùine agus bhite a’ sùileachadh gum biodh an neach a’ fuireach san sgìre.

Tha an ceann-là airson iarrtasan a-nise seachad.
 

Pasgan Fiosrachaidh

 

Leasaiche Susbaint Measaidh GME – Foghlam Giglets

An dreuchd ainmichte 18 Dùbhlachd 2017
Cuiribh tagradh ro 15 Faoilleach 2018
Uairean: 10-15 uairean san t-seachdain
Pàigheadh: Mu £20 san uair

Gheibhear tuilleadh fios aig https://www.obraichean.co.uk/job/giglets-education-scotland-5-gme-assessment-content-developer-2/

 

 

Neach-taic Sgioba-glanaidh / Làn-ùine

£8.75 san uair


A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson luchd-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat.

Gheibh thu trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil. Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk
 

Foirm Iarrtais

 

 

 

Neach-Fàilteachaidh

Làn-ùine / £18k sa bhliadhna

Tha beàrn againn an-dràsta airson Neach-Fàilteachaidh. Feumar eòlas san roinn obrach seo, a thuilleadh air deagh sgilean conaltraidh, siostaman rianachd, agus comas prògraman coimpiutaireachd mar Word is Excel a chleachdadh. Bhiodh tu fileanta sa Ghàidhlig gach cuid labhairt, leughadh agus sgrìobhadh agus comasach air Gàidhlig a bhrosnachadh san sgioba. Gheibhear trèanadh slàn.


Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro Dihaoine 26.01.2018

 Tuairisgeul Obrach
 

Foirm Iarrtais

 

 

Neach-taic Cùram-chloinne

An toil leibh a bhith ag obair le clann? Airson ur sgilean Gàidhlig a leasachadh? Ag iarraidh obrachadh a dh’ionnsaigh teisteanasSVQ3?


Nach gabh sibh an cothrom aig Fàs Mòr, ionad cùram-chloinne Gàidhlig Shlèite, ceann a deas an Eilein Sgitheanaich, do chloinn aois 0-12 bliadhna. Thigibh a dh’obair còmhla ri sgioba laghach, cruthachail agus èasgaidh. Tha Fàs Mòr na fhastaiche tuarastal-bith-beò agus a bharrachd air cothroman trèanaidh agus sgeama peinsein tha seallaidhean bhon oifis! Bidh cothrom agaibh a bhith air làrach an t-Sabhail Mhòir far a bheil coimhearsnachd de dh’oileanaich ag obair air cùrsaichean Gàidhlig.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu Nicola NicThòmais, Bòrd Stiùiridh Fàs Mòr nnt.smo@uhi.ac.uk ro Dihaoine 26.01.2018
 

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Manaidsear Fàs Mòr

Tuarastal: £25,000 Làn-ùine

Tha Bòrd Stiùiridh Fàs Mòr a’ sireadh Manaidseir airson an t-ionad a stiùireadh agus a leasachadh. ‘S e ionad cùram-chloinne Gàidhlig a th’ ann am Fàs Mòr, a ghabhas suas ri 35 daoine-chloinne, aois 0-12.
Tha sgioba luchd-obrach a tha càirdeil agus èasgaidh ag obair san ionad cheana agus tha manaidsear a tha cruthachail, dìcheallach agus deònach a dhìth.

Bidh sibh fileanta no adhartach sa Ghàidhlig agus eòlas air luchd-obrach a stiùireadh. Bhiodh teisteanas SVQ 4 Cùram-chloinne no ceum ann an Cùram-chloinne feumail agus mura h-eil seo agaibh feumar gealltanas a thoirt seachad gun dèanar e an lùib na dreuchd.

Airson barrachd fiosrachaidh cuiribh fios gu Nicola NicThòmais, Bòrd Stiùiridh Fàs Mòr nnt.smo@uhi.ac.uk, 01471 888 301

Ceann-là airson iarrtasan: 26 am Faoilleach 2018
 

Tuairisgeul Obrach
 

 

 Neach-sgrùdaidh bhon taobh a-muigh dha STREAP:

Tha sinn airson Neach-Sgrùdaidh bhon taobh a-muigh fhastadh a bhios a' tòiseachadh gun dàil air a' phrògram shoirbheachail againn, STREAP, teisteanas iar-cheuma ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Mhaireadh an dreuchd seo, mar as àbhaist, fad 4 bliadhna ach bidh sin an crochadh air maoineachadh leantainneach bho Riaghaltas na h-Alba. 

Chaidh am prògram iar-cheuma seo a leasachadh an com-pàirteachas le Sabhal Mòr Ostaig agus Oilthigh Obar Dheathain, an co-chomhairleachadh le prìomh luchd-obrach aig na h-ùghdarrasan ionadail agus tidsearan ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Chaidh an dà chuid, leasachadh agus lìbhrigeadh a' phrògraim seo a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba. Tha am prògram STREAP ag amas air feumalachdan luchd-foghlaim a choileanadh aig a bheil teisteanasan iomlan agus a tha airson an cuid obrach ann an teagasg chuspairean tro mheadhan na Gàidhlig a leudachadh.

Tha seallaidhean farsaing air teòiridh, eachdraidh agus poileasaidh - mhìneachail, shòisealta, chruthachail - an lùib a' phrògraim agus a tha co-cheangailte ri bogadh cànain is foghlam dà-chànanach agus brosnachadh Foghlaim tro Mheadhan na Gàidhlig. 

Bidh am prògram a' leasachadh sgilean cànain nan com-pàirtichean, cho math ri comasan is misneachd an lùib obair sa chlas agus meòrachadh sgrùdail air foghlam Gàidhlig.

Tha sinn a' sireadh neach-sgrùdaidh a tha ag obair an-dràsta air cùrsaichean co-cheangailte ann am Foghlam Àrd-Ìre, a tha fileanta sa Ghàidhlig agus aig a bheil eòlas-obrach air Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ach nì sinn beachdachadh air cùis tagraiche sam bith aig a bheil eòlas iomchaidh eile.

Ma tha thu airson ùidh a nochdadh, cuir Cunntas Beatha làithreach gu Catriona NicDhòmhnaill aig Oilthigh Obar Dheathain catriona.a.macdonald@abdn.ac.uk.

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!