Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Stiùiriche an Ionmhais (fòrladh màthaireil)

Pàirt-ùine, 9 mìosan, bho Am Faoilleach 2019

Ìre tuarastail: eadar £45-48k

Thathas a’ sireadh thagraichean mu choinneimh dreuchd seall-ùine Stiùiriche an Ionmhais. Bu chòir tagraichean a bhith uidheamaichte le teisteanas cunntasachd proifeasanta. Bhite an dùil gum biodh
eòlas farsaing agaibh air stiùireadh ionmhais aig ìre ro-innleachdail agus bhiodh e na bhuannachd nan robh tuigse agaibh air a bhith ag obair ann an àrainneachd foghlaim ach bidh trèanadh is taic ri
fhaighinn.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk  ro 5f, Dihaoine 02 an t-Samhain 2018

Tuairisgeul Obrach

  Foirm Iarrtais

 

Manaidsear Pròiseict Faclair na Gàidhlig

Tuarastal: £32,548-£38,833.
 

’S e iomairt eadar-oilthigh anns a bheil oilthighean Obar Dheathain, Dhùn Èidinn, Ghlaschu, Shrath Chluaidh agus Sabhal Mòr Ostaig OGE an sàs a th’ ann am Faclair na Gàidhlig a bhios a’ cruthachadh faclair eachdraidheil airson Gàidhlig na h-Alba.  Thathar a’ sireadh iarrtasan airson post Manaidsear Pròìseict air am bi uallach leasachadh, cur an gnìomh agus ruith na h-obrach neo-acadaimigich co-cheangailte ri Faclair na Gàidhlig.  Bheir am post seo seachad cothrom cuideachadh le soirbheachadh a’ phròiseict na amasan acadaimigich.

Le foghlam gu ìre ceuma no co-ionann, bidh comas dearbhte agad ann an manaidsearachd agus rianachd agus sgilean barraichte ann an conaltradh agus taisbeanadh.  Bidh sgilean obrach ann an sgioba agad cuide ri aire mhionaideach gu mion-phuingean agus comas obair a phlanaigeadh agus prìomhachas a chur oirre.

Tha Faclair na Gàidhlig a’ cur roimhe inbhe na Gàidhlig a dhèanamh seasmhach is a thogail. Gheibhear cothroman a’ chànan ionnsachadh no ar sgilean innte a leasachadh.

Àit-obrach’:  Subailte.  Bidh e riatanach tadhal air ionad ruith a’ phròiseict aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach bho àm gu àm.

Ceann latha iarrtasan:  12 Dàmhair 2018.

Latha agallamhan:  Thèid agallamhan an cumail air 1 Samhain 2018.

Iarrtasan:  Cuiribh CV agus litir na chois air post-d gu lp.smo@uhi.ac.uk no sa phost gu Lorna Pike, Co-òrdanaiche a’ Phròiseict, Faclair na Gàidhlig, Fàs, Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ.

  Tuairisgeul Obrach


 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh (£15,925)

Cothroman pàirt-ùine is làn-ùine, uairean sgoile, uairean sùbailte

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson luchd-taic sgioba glanaidh agus luchd-taic Cidsin agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat. Uairean obrach sùbailte agus cothrom a bhith mar phàirt de sgeama peinnsean na Colaiste.  Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk  ro 5f, Dihaoine 02 an t-Samhain 2018.

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Neach-obrach Cùram-chloinne

£17,062

A bheil e a’ còrdadh ribh a bhith ag obair le clann?

Bheil sibh airson cothrom fhaighinn ur cuid Gàidhlig a chleachdadh no a leasachadh san àite-obrach?

Le dreuchd aig Fàs Mòr dh’fhaodadh cothrom a bhith agaibh teisteanas fhaighinn fhad ‘s a tha sibh ag obair.

Bhiodh sibh mar phàirt de sgioba choibhneil, ealanta agus èasgaidh. Tha Fàs Mòr na fhastaiche bith-beò.  A bharrachd air sgeama peinsein is cothroman trèanaidh, tha sealladh air leth againn!

Bhiodh sibh cuideachd air làrach an t-Sabhail Mhòir far a bheil coimhearsnachd de dh’oileanaich ag ionnsachadh agus a’ cleachdadh na Gàidhlig. Bidh agaibh ri dhol tro sgeama PVG.

Iarrtasan gu: fasmor.smo@uhi.ac.uk ro 5f Dihaoine 02 an t-Samhain
 

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

 

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!