Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Co-òrdanaiche nan Cùrsaichean Goirid (Làn-ùine)

£20k

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh co-òrdanaiche ùr a bhios mar bhall de Sgioba nan Cùrsaichean Goirid.

‘S e dreuchd thrang is measgaichte a tha seo le prìomh amas na h-obrach prògram nan Cùrsaichean a cho-òrdanachadh gach
bliadhna.

Bidh sgilean eagrachaidh, rianachd agus eadar-phearsanta aig àrd-ìre agaibh agus bidh sibh math air obair gun cus stiùiridh. Bu chòir dhuibh a bhith sùbailte a thaobh uairean-obrach, gu h-àraid as t-Samhradh - an t-àm as trainge airson nan Cùrsaichean Goirid.

Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Iarrtasan ri bhith a-staigh ro 5f 12 Cèitean 2017

 

 Tuairsgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

Neach-cuideachaidh Leabharlainn (Làn-ùine)

(£18-20k)
 

Thathar a' sireadh thagraichean mu choinneimh dreuchd Neach-cuideachaidh Leabharlainn.

Tha dleastanasan farsaing rin coileanadh an cois na h-obrach, a leithid seirbheisean iasaid, freagairt ceistean a' mhòr-shluaigh, obair chlàraidh agus obair chlèireachd. Cuideachd, bidh an neach-obrach a' cumail taic ri leasachadh prìomh sheirbheisean a leithid seirbheisean didseatach is eadar-lìn agus leudachadh cleachdadh nan cruinneachaidhean tro thachartasan, conaltradh, sanasachd agus margaideachd.

Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig le eòlas coimpiutaireachd cho math ri sgilean math eagrachaidh is conaltraidh, ùidh ann an litreachas na Gàidhlig.

Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Iarrtasan ri bhith a-staigh ro 5f 12 Cèitean 2017

 

 Tuairsgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Neach-taic Cidsin

(£15,015)

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn a’ Chidsin airson luchd-taic Cidsin agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat.

Gheibh thu trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Iarrtasan ri bhith a-staigh ro 5f Diardaoin 28 An Giblean 2017

 

Tuairsgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Stiùiriche an Ionmhais

£50K - £55K

Thathas a’ sireadh thagraichean mu choinneimh dreuchd Stiùiriche an Ionmhais.   Bu chòir tagraichean a bhith uidheamaichte le   teisteanas chunntasachd proifeasanta.  Bhite an dùil gum biodh eòlas farsaing agaibh air stiùireadh ionmhais aig ìre ro-innleachdail agus bhiodh e na bhuannachd nan robh tuigse agaibh air a bhith ag obair ann an àrainneachd foghlaim ach bidh trèanadh is taic ri fhaighinn.

‘S e dreuchd làn-ùine a tha seo, agus stèidhichte aig a’ Cholaiste. 

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Agallamhan airson Stiùiriche an Ionmhais: Diciadain 27 am Faoilleach

 

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Obraiche Curam-chloinne (Lan-ùine & pàirt-ùine)

Tha Fàs Mòr a'sireadh Obraichean Curam-cloinne  lan-ùine no pàirt-ùine airson obair aig an ionad curaim-chloinne Ghaidhlig againn ann an Sleite. Bidh sibh ag obair mar phàirt de sgioba airson àite is àrainneachd shabhailte agus bheothail a chruthachadh dhan chloinn.

Bidh sibh fileanta sa Ghaidhlig agus doigh mhath agaibh le clann. Bhiodh teisteanas ann an cùram-chloinne na bhuannachd, ach mura h-eil seo agaibh feumaidh sibh a bhith deònach trèanadh freagarrach a ghabhail os làimh.

Airson tuilleadh fiosrachaidh agus foirm-iarrtais cuiribh fios gu sm00fasmor@uhi.ac.uk / 01471 888366

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!