Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Co-òrdanaiche nan Cùrsaichean Goirid

c.£21k

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh co-òrdanaiche ann an Sgioba nan Cùrsaichean Goirid. ‘S e dreuchd làn-ùine a tha seo agus ‘s e prìomh amas na h-obrach na Cùrsaichean Goirid aig Sabhal Mòr Ostaig a cho-òrdanachadh gach bliadhna.  
                                   
Bidh sgilean eagrachaidh, rianachd agus eadar-phearsanta aig àrd-ìre agaibh agus bidh sibh math air a bhith ag obair gun cus stiùiridh. Bu chòir dhuibh a bhith sùbailte a thaobh uairean-obrach, gu h-àraid as t-Samhradh - an t-àm as trainge airson nan Cùrsaichean Goirid.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk  

Ceann-là: Dihaoine 20.04.18.

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Iar Phrionnsapal agus Stiùiriche an Fhoghlaim

Làn-ùine, stèidhichte aig an t-Sabhal, £55-60k
 

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh neach sònraichte a lìonas dreuchd Iar Phrionnsapal na Colaiste agus Stiùiriche an Fhoghlaim.  Bidh sibh os cionn leasachaidhean teagaisg, ionnsachaidh is rannsachaidh aig an t-Sabhal, ag obair gu dlùth leis a’ Phrionnsapal, le luchd-obrach agus le oileanaich.

Bidh tuigse mhath agaibh air saoghal na Gàidhlig agus miann sgoilearan agus oileanaich a bhrosnachadh gu Gàidhlig.  Bidh feallsanachd obair sgioba agaibh agus bidh sgilean sònraichte agaibh a thaobh stiùireadh dhaoine, co-obrachaidh, conaltraidh aig gach ìre agus rianachd.  Bidh sibh deònach fuireach san sgìre mar phàirt de choimhearsnachd na Colaiste.

Cothrom air leth a bhith aig teas-mheadhan leasachaidhean an t-Sabhail Mhòir.  Tha sinn a’ dèanamh fiughair cluinntinn bhuaibh.

Ma tha ùidh agaibh san dreuchd, tillibh litir chòmhdachaidh agus clàr-beatha gu obair@smo.uhi.ac.uk

Ceann-latha mu dheireadh airson iarrtasan – 30 Màrt 2018
 

Tuairisgeul Obrach

 

 

 

Co-òrdanaiche STREAP

‘S e cùrsa air astar aig ìre-Mhaighstireachd do thidsearan bun-sgoile, àrd-sgoile agus sgoil-àraich, a tha clàraichte leis an GTCS, a th’ ann an STREAP.

Thathas a’ sireadh Co-òrdanaiche a bhios os cionn lìbhrigidh agus deagh-ghnè a’ chùrsa ann an co-bhonn ri Co-òrdanaiche Prògraim ann an OiIthigh Obar Dheathain.  Bidh uallach oirbh airson phlanaichean mhargaideachd agus trusadh a bharrachd air gnothaichean rianail. 

Bidh sàr sgilean rianachd agus conaltraidh agaibh agus bhiodh eòlas air saoghal foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FTMG) na bhuannachd.

Tha an cùrsa seo uile-mhaoinichte le Riaghaltas na h-Alba.

Gheibhear barrachd fios mun chùrsa an seo.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Ceann-latha mu dheireadh airson iarrtasan – 16 Màrt 2018
 

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Neach-taic Sgioba-glanaidh / Làn-ùine

£8.75 san uair (£15,925 sa bhliadhna)


A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson luchd-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat.

Gheibh thu trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil. Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Ceann-latha mu dheireadh airson iarrtasan – Dihaoine 9 Am Màrt. 
 

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Neach-taic Cùram-chloinne

An toil leibh a bhith ag obair le clann? Airson ur sgilean Gàidhlig a leasachadh? Ag iarraidh obrachadh a dh’ionnsaigh teisteanasSVQ3?


Nach gabh sibh an cothrom aig Fàs Mòr, ionad cùram-chloinne Gàidhlig Shlèite, ceann a deas an Eilein Sgitheanaich, do chloinn aois 0-12 bliadhna. Thigibh a dh’obair còmhla ri sgioba laghach, cruthachail agus èasgaidh. Tha Fàs Mòr na fhastaiche tuarastal-bith-beò agus a bharrachd air cothroman trèanaidh agus sgeama peinsein tha seallaidhean bhon oifis! Bidh cothrom agaibh a bhith air làrach an t-Sabhail Mhòir far a bheil coimhearsnachd de dh’oileanaich ag obair air cùrsaichean Gàidhlig.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu Nicola NicThòmais, Bòrd Stiùiridh Fàs Mòr nnt.smo@uhi.ac.uk ro Dihaoine 26.01.2018
 

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

 Neach-sgrùdaidh bhon taobh a-muigh dha STREAP:

Tha sinn airson Neach-Sgrùdaidh bhon taobh a-muigh fhastadh a bhios a' tòiseachadh gun dàil air a' phrògram shoirbheachail againn, STREAP, teisteanas iar-cheuma ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Mhaireadh an dreuchd seo, mar as àbhaist, fad 4 bliadhna ach bidh sin an crochadh air maoineachadh leantainneach bho Riaghaltas na h-Alba. 

Chaidh am prògram iar-cheuma seo a leasachadh an com-pàirteachas le Sabhal Mòr Ostaig agus Oilthigh Obar Dheathain, an co-chomhairleachadh le prìomh luchd-obrach aig na h-ùghdarrasan ionadail agus tidsearan ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Chaidh an dà chuid, leasachadh agus lìbhrigeadh a' phrògraim seo a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba. Tha am prògram STREAP ag amas air feumalachdan luchd-foghlaim a choileanadh aig a bheil teisteanasan iomlan agus a tha airson an cuid obrach ann an teagasg chuspairean tro mheadhan na Gàidhlig a leudachadh.

Tha seallaidhean farsaing air teòiridh, eachdraidh agus poileasaidh - mhìneachail, shòisealta, chruthachail - an lùib a' phrògraim agus a tha co-cheangailte ri bogadh cànain is foghlam dà-chànanach agus brosnachadh Foghlaim tro Mheadhan na Gàidhlig. 

Bidh am prògram a' leasachadh sgilean cànain nan com-pàirtichean, cho math ri comasan is misneachd an lùib obair sa chlas agus meòrachadh sgrùdail air foghlam Gàidhlig.

Tha sinn a' sireadh neach-sgrùdaidh a tha ag obair an-dràsta air cùrsaichean co-cheangailte ann am Foghlam Àrd-Ìre, a tha fileanta sa Ghàidhlig agus aig a bheil eòlas-obrach air Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ach nì sinn beachdachadh air cùis tagraiche sam bith aig a bheil eòlas iomchaidh eile.

Ma tha thu airson ùidh a nochdadh, cuir Cunntas Beatha làithreach gu Catriona NicDhòmhnaill aig Oilthigh Obar Dheathain catriona.a.macdonald@abdn.ac.uk.

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!