Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Stiùiriche Foghlaim Thidsearan

Làn-ùine, stèidhichte sa Cholaiste

Ìre tuarastail: £43k

 

Tha sinn a’ sireadh neach air leth comasach a bhios a’ stiùireadh agus a’ leudachadh chùrsaichean do luchd-teagaisg agus aig a bheil eòlas ann an teagasg Àrd-sgoile thar grunn bhliadhnaichean.

Bidh sibh a’ teagasg air a’ cheum BA (Urram) Gàidhlig is Foghlam, cùrsa teagaisg Àrd-sgoile agus Bun-sgoile tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh sibh cuideachd a’ stiùireadh luchd-teagaisg nan cùrsaichean cùram-chloinne is cùrsaichean foghlaim bho ìre adhartach gu for-cheum.

Bidh teisteanas teagaisg airson Àrd-sgoil agaibh co-dhiù agus bhithte an dùil gum biodh deagh thuigse agaibh air prionnsapalan ionnsachaidh da-chànanachais a bharrachd air suidheachadh nàiseanta foghlam na Gàidhlig.

Ma tha sibh airson bruidhinn mu dheidhinn ann an dìomhaireachd mus lean sibh gu iarrtas, faodaidh sibh fònadh gu Dr Marsaili NicLeòid, Stiùiriche an Fhoghlaim, air 01471 888 302.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Iarrtasan: Dihaoine 09/11/18

Agallamhan: Dihaoine 19/11/18

 

  Tuairisgeul Obrach

Sònrachadh Pearsa

Foirm Iarrtais

 

 

Stiùiriche an Ionmhais (fòrladh màthaireil)

Pàirt-ùine, 9 mìosan

Ìre tuarastail: eadar £45-48k

Thathas a’ sireadh thagraichean mu choinneimh dreuchd seall-ùine Stiùiriche an Ionmhais. Bu chòir tagraichean a bhith uidheamaichte le teisteanas cunntasachd proifeasanta. Bhite an dùil gum biodh
eòlas farsaing agaibh air stiùireadh ionmhais aig ìre ro-innleachdail agus bhiodh e na bhuannachd nan robh tuigse agaibh air a bhith ag obair ann an àrainneachd foghlaim ach bidh trèanadh is taic ri
fhaighinn.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Faodaidh sibh fònadh gu Nicola NicThòmais airson còmhradh a dhèanamh, ann an dìomhaireachd, ma tha ceistean agaibh mus cuir sibh iarrtas a-steach. 

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5f, Dihaoine 02 an t-Samhain 2018.

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh (£15,925)

Cothroman pàirt-ùine is làn-ùine, uairean sgoile, uairean sùbailte

Tha sinn a’ sireadh dhaoine èasgaidh, làn spionnaidh agus a tha dealasach a thaobh seirbheis àrd-ìre a thabhann do dh'oileanaich is luchd-cleachdaidh na Colaiste. B’ fheàrr leinn gum biodh a’ Ghàidhlig agaibh a-cheana ach bidh cothroman agaibh a togail cuideachd. Tha sinn a’ sireadh dhaoine a chuireas prìomhachas air cleachdadh na Gàidhlig san àite-obrach.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Faodaidh sibh fònadh gu Nicola NicThòmais airson còmhradh a dhèanamh, ann an dìomhaireachd, ma tha ceistean agaibh mus cuir sibh iarrtas a-steach. 

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5f, Dihaoine 02 an t-Samhain 2018.

 

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Neach-taic Cùram-chloinne

£17,062

An toil leibh a bhith ag obair le clann?
Airson ur sgilean Gàidhlig a leasachadh?
Airson HNC Cùram-chloinne a dhèanamh aig an aon àm?
 
Tha Fàs Mòr a’ fastadh luchd-obrach cùram-chloinne an-dràsta. Stèidhichte ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich, tha sinn a’ tabhann cùram-chloinne tro mheadhan na Gàidhlig do chloinn aois 0-12 bliadhna.  Le sgioba laghach, chruthachail agus èasgaidh, tha Fàs Mòr Fàs Mòr stèidhichte air làrach an t-Sabhail Mhòir far a bheil coimhearsnachd de dh’oileanaich air cùrsaichean Gàidhlig. Bidh sinn a’ tabhann HNC Cùram-chloinne pàirt-thìde bhon t-Sultain agus bith cothrom agaibh sin a dhèanamh. Cothroman-obrach làn-ùine agus pàirt-ùine.
 
Bidh agaibh ri dhol tro sgeama PVG.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu Nicola NicThòmais, Bòrd Stiùiridh Fàs Mòr nnt.smo@uhi.ac.uk
 

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

 

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!