Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Neach-oide: Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta

0.4 FTE (2 latha)
c.£27k  (Pro Rata)

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh neach-oide airson a’ chùrsa BA (Urr) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta. Tha sinn a’ sireadh neach le comasan teagaisg aig a bheil inbhe nàiseanta neo eadar-nàiseanta mar neach-ciùil. A bharrachd air leasanan ciùil 1:1, bidh sibh a’ teagasg mheasgachadh de mhodalan air a’ chùrsa, nam measg,Teòraidh, Sgilean Foillseachaidh agus Annas-làimhe (Groupwork).

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk  ro 17.08.2018

A’ tòiseachadh san t-Sultain 2018.

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh (£15,925)

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson luchd-taic sgioba glanaidh agus luchd-taic Cidsin agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat. Uairean obrach sùbailte agus cothrom a bhith mar phàirt de sgeama peinnsean na Colaiste.  Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk  ro 5f air 10.08.2018

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Neach-taic Cidsin (£15,925)

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson luchd-taic sgioba glanaidh agus luchd-taic Cidsin agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat. Uairean obrach sùbailte agus cothrom a bhith mar phàirt de sgeama peinnsean na Colaiste.  Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk  ro 5f air 10.08.2018

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Obair Samhraidh do dh'Oileanach san Leabharlann

Tha Ceannard an Leabharlainn a’ sireadh oileanach an-dràsta a bhios ag obair cuide rinn san Leabharlann fad 10 – 12 seachdain as t-samhradh bhon Ògmhios gu deireadh an Lùnastail. Tha liosta de na prìomh dhleastanasan ri fhaicinn an seo:

Prìomh dhleastanasan:

 • A’ cumail taic ri Ceannard agus sgioba an Leabharlainn
 • Ag obair air pròiseactan a chuireas Ceannard an Leabharlainn air dòigh
 • Ag ullachadh taisbeanadh leabhraichean is taisbeanadh didseatach
 • A’ cumail òrdugh is rian air leabhraichean is goireasan an Leabharlainn
 • Ag ullachadh leabhraichean airson a dhol air na sgeilpean
 • A’ conaltradh le is a’ brosnachadh oileanaich nan cùrsaichean goirid
 • A’ cur fàilte air aoighean an Leabharlainn

‘S iad seo na sgilean a bhiodh feumail:

 • Gàidhlig mhath
 • Sgilean conaltraidh math
 • Sgilean sgrìobhaidh is leughaidh math
 • Bidh thu dìcheallach agus èasgaidh
 • Comas a bhith ag obair air do cheann fhèin gun mòran stiùireadh
 • Comas a bhith ag obair an lùib sgioba beag
 • Comas a bhith a’ cumail ris na h-uairean-obrach agad
 • Sùbailte a thaobh nan uairean-obrach agad

Rachadh pàigheadh, uairean-obrach agus seachdainean obrach a chur air dòigh an dèidh agallamh le Ceannard an Leabharlainn.

Nach leig thu fios do Chairistìona Cain, Ceannard an Leabharlainn, ma tha ùidh agad sa chothrom obrach seo.

Fòn: 01471 888431

Post-d: cfc.smo@uhi.ac.uk

 

 

 

Neach-taic Cùram-chloinne

 

An toil leibh a bhith ag obair le clann? Airson ur sgilean Gàidhlig a leasachadh? Ag iarraidh obrachadh a dh’ionnsaigh teisteanasSVQ3?


Nach gabh sibh an cothrom aig Fàs Mòr, ionad cùram-chloinne Gàidhlig Shlèite, ceann a deas an Eilein Sgitheanaich, do chloinn aois 0-12 bliadhna. Thigibh a dh’obair còmhla ri sgioba laghach, cruthachail agus èasgaidh. Tha Fàs Mòr na fhastaiche tuarastal-bith-beò agus a bharrachd air cothroman trèanaidh agus sgeama peinsein tha seallaidhean bhon oifis! Bidh cothrom agaibh a bhith air làrach an t-Sabhail Mhòir far a bheil coimhearsnachd de dh’oileanaich ag obair air cùrsaichean Gàidhlig.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu Nicola NicThòmais, Bòrd Stiùiridh Fàs Mòr nnt.smo@uhi.ac.uk ro Dihaoine 04.05.18
 

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

 

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!